Προσωπικά Στοιχεία

  • Τόπος και Ημερομηνία γέννησης: Γεννήθηκε στη Μεσιανή Κοζάνης.

  • Οικογενειακή Κατάσταση: Προέρχεται από αγροτική οικογένεια, γιος του Ισαάκ και της Ευδοκίας. Έγγαμος με τη Ζωή Γκερεχτέ και έχουν μία κόρη, την Ευδοκία.

  • Επάγγελμα: Από το 1986 εργάστηκε στην Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, στην αρχή σαν Γεωπόνος. Το 1993 οι μέτοχοι της Εταιρείας τον τίμησαν με το ρόλο του Γενικού Διευθυντή της ΑΝΚΟ.

  • Σπουδές: Αποφοίτησε από το εξατάξιο Γυμνάσιο Αρρένων Κοζάνης. Σπούδασε Γεωπονία, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
   Μεταπτυχιακές σπουδές στο Στρατηγικό Management και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ).
    

Κοινοβουλευτικές Δραστηριότητες

  • Για πρώτη φορά πολιτεύθηκε στις εκλογές του Ιουλίου 2019 και εξελέγη βουλευτής στην Π.Ε. Κοζάνης με τη Νέα Δημοκρατία.

Πολιτικές/ Κοινωνικές Δραστηριότητες

  • Για περισσότερα από 30 χρόνια συμμετείχε ενεργά στο σχεδιασμό και υλοποίηση πληθώρας συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους, με έμφαση στην προστασία και ανάδειξη του Περιβάλλοντος, στην αναζωογόνηση της Υπαίθρου, στην στήριξη της Επιχειρηματικότητας, της Καινοτομίας και της Εξωστρέφειας και στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης.

  • Ήταν μέλος σε πολλά Σωματεία και Φορείς, σε κάποια από αυτά υπήρξε Πρόεδρος και μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων τους.
   Συνέβαλλε καθοριστικά σε όλα τα σημαντικά έργα υποδομών που σχεδιάστηκαν, υλοποιήθηκαν ή προγραμματίζονται στην περιοχή (Τηλεθερμάνσεις πόλεων και μικρότερων οικισμών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Μετεγκαταστάσεις οικισμών που πλήττονται από την δραστηριότητα της ΔΕΗ, Χιονοδρομικά Κέντρα Δυτικής Μακεδονίας, Έργα προστασίας του Περιβάλλοντος, υδρεύσεις, αποχετεύσεις, βιολογικοί καθαρισμοί κ.λπ.) καθώς και σε πληθώρα προγραμμάτων που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στη Δυτική Μακεδονία προς όφελος της επιχειρηματικότητας και τόνωσης της οικονομίας.

  • Συμμετείχε σε Συμβούλια Φορέων, Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας Εθνικού, Περιφερειακού και τοπικού χαρακτήρα με στόχο την προώθηση της ολοκληρωμένης ανάπτυξης, ενώ ήταν μέλος και Συντονιστής Εθνικών Δικτύων με στόχο τη διάχυση της γνώσης, της τεχνολογίας και των καλών πρακτικών.

  • Διετέλεσε Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου LEADER (Δίκτυο Φορέων Αγροτικής Ανάπτυξης) από το 1991 έως το 2018.