ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΤΑΦΕΣ

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ (ΓΙΟΥΡΟΥΚΙ)

ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣΤο Γραφείο Κοιμητηρίων του Δήμου Φλώρινας, λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθμ. 02/2023 απόφαση τουΣυμβουλίου της Κοινότητας Αχλάδας

2. την με αρ. πρωτ.17/19.09.2023 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αχλάδας

3. την παρ. 5Α.6 του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου

Φλώρινας


καλεί


τους συγγενείς των θανόντων - που αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα - οι οποίοι είναι

ενταφιασμένοι στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κοινότητας Αχλάδας (Γιουρούκι) του Δήμου Φλώρινας,

όπως επικοινωνήσουν με το Γραφείο Κοιμητηρίων (τηλ.:2385025790) ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας

Αχλάδαςμέχρι την 30η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη, προκειμένου να δηλώσουν τη βούληση τους

ως προς τον προγραμματισμό εκταφής.

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΦΗΣ

Αϊτας Νικόλαος - 2009

Αϊτας Πασχάλης - -

Αϊτα Πετρούλα - -

Αϊτα Τραινατφυλλιά - 2009

Αϊτας Μιχαήλ - 1994

Γαλαβόδας Γεώργιος - 1986

Γαλαβόδα Αγάπη - 1991

Γκουλής Δημήτριος - 1987

Γκουλής Παναγιώτης - -

Γκουλή Θεοπίστη - -

Δημόπουλος Βασίλειος - 1999

Δημόπουλος Θεόδωρος - 1999

Δημόπουλος Γεώργιος - 1999

Δημοπούλου Ευδοκία - 2014

Δημοπούλου Θεοπίστη - -

Δημόπουλος Ιωάννης - 1988

Κληντσάρης Παντελής - 2013

Κληντσάρης Σταύρος - 1985

Κληντσάρη Μαρία - 1990

Κληντσάρη Ελένη - 1995

Κληντσάρης Ιωάννης - -

Κούλη Πετρούλα - 1985

Μακρής Σταύρος - 2002


Μαρκόπουλος Ασπάσης - 1970

Μαρκοπούλου Φανή - 1978

Μαρκοπούλου Αγάπη - 1988

Μαρκόπουλος Λάζαρος - 2009

Μαρκόπουλος Νικόλαος - 2013

Μιχαηλίδης Νικόλαος - 2013

Μιχαηλίδου Παρασκευή - -

Μιχαηλίδου Στογιάννα - 1977

Μιχαηλίδης Βασίλειος - 1976

Μιχαηλίδου Μαρία - -

Μιχαηλίδου Ράδα - -

Μιχαηλίδου Τριανταφυλλιά - -

Μιχαηλίδου Λαζόρκα (Όλγα) - -

Μιχαηλίδης Ιωάννης - -

Μπάτκου Θεοδώρα - -

Μπάτκος Τρύφων - 1975

Μπάτκος Ιωάννης - -

Μπάτκου Σωτηρία - -

Μπουκοβίτης Νικόλαος - 1965

Μπουκοβίτη Μαρία - 2011

Νικολόπουλος Θεόδωρος - 1994

Νικολοπούλου Ελένη - 1996

Νικολόπουλος Αθανάσιος - 1994

Πεχλιβανίδης Γεώργιος - 2005

Τσοτσούλης Ιωάννης - -

Τσουτσούλη Σοφία - -

Τσουτσούλη Βασιλική - -

Φιλιππίδης Θεοχάρης - -

Φιλιππίδου Σοφία - 2001

Φιλιππίδης Γεώργιος - 2010

Φιλιππίδης Ιορδάνης - 1989

Φιλιππίδου Αγάπη - 2003

Η υπηρεσία εξαντλεί κάθε πρόσφορο μέσο για την ειδοποίηση των συγγενών (γενική ανακοίνωση

τοιχοκολλημένη στους χώρους του δημοτικού καταστήματος Αχλάδας, τοποθέτηση σημειώματος σε

κάποιο εμφανές σημείο επί του τάφου, δημοσίευση δελτίου τύπου στα τοπικά ΜΜΕ).

Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας και εφ’ όσον δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον εκ

μέρους των συγγενών των θανόντων, θα κινηθεί διαδικασία αυτεπάγγελτης εκταφής, σε εφαρμογή

του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων (σχετ. η υπ’ αριθμ. 79/2021

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, ΑΔΑ:ΨΘ5ΤΩΗΙ-ΘΡ8).


ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ