Κατατέθηκε τροπολογία στη Βουλή. Άκυρες οι διαπιστωτικές πράξεις που έχουν ήδη εκδοθεί 

Με ξεχωριστό άρθρο που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις», επιλύεται η «γκάφα» του ν. 4804/2021, που με την παρ. 2 του άρθρου 11 απέκλειε όσους αιρετούς δεν τηρούσαν την προθεσμία των 10 ημερών για εξόφληση ή ρύθμιση οφειλών τους προς τον οικείο Δήμο.

Η συγκεκριμένη παράγραφος, καθιστούσε «έκπτωτους» χιλιάδες εκλεγμένους σε όλη τη χώρα, που δε γνώριζαν το νόμο, είχαν ξεχάσει να πληρώσουν ή ακόμη χειρότερα, δε γνώριζαν ότι χρωστούσαν πάνω από 300 ευρώ στο Δήμο που είχαν εκλεγεί.

Το συγκεκριμένο άρθρο του νόμου για τις αυτοδιοικητικές εκλογές που τροποποιείται, εντελώς χωρίς λόγο, καταργούσε την προθεσμία που υπήρχε με τον προηγούμενο για τακτοποίηση των οφειλών μέχρι και πριν την ορκωμοσία.

Εννοείται ότι μεγάλος αριθμός «έκπτωτων» ήταν έτοιμοι να προσβάλλουν τον αποκλεισμό τους, καθώς η οικονομική υπηρεσία του οποιουδήποτε δήμου δε θα μπορούσε να αποδείξει ότι ο οφειλέτης είχε ειδοποιηθεί. Επιπλέον οι περισσότερες οικονομικές υπηρεσίες δεν είχαν φροντίσει να διαπιστώσουν αν χρωστούσαν και οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι, καθώς δεν είχαν ερμηνεύσει σωστά τι σημαίνει εκλεγμένος (τακτικός και αναπληρωματικός). Άρα ποιον εντέλει θα φώναζαν οι δημοτικές αρχές για να ορκίσουν μέχρι τις 31/12 καθώς ο ίδιος ο νόμος προέβλεπε προθεσμία ελέγχου, αλλά και άλλη προθεσμία αποδοχής της θέσης!

Το απίστευτο μπάχαλο φαίνεται ότι τελικά αποφεύγεται με τη συγκεκριμένη τροπολογία που κατατέθηκε 9/12/23 στο ανωτέρω σχέδιο νόμου και στο άρθρο 93 όπου αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 93:

Προθεσμία εξόφλησης ή ρύθμισης οφειλών των αιρετών δημοτικών αρχών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 11 ν. 4804/2021

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4804/2021 (Α’ 90), περί του ασυμβιβάστου λόγω οφειλών των αιρετών δημοτικών αρχών, η φράση «εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανακήρυξή του» (Σ.LR: μέχρι 10 ημέρες από την ημερομηνία του αρμόδιου πρωτοδικείου. Αν υπήρχε προσβαλλόμενη απόφαση - επανακαταμέτρηση κλπ - ίσχυε η τελευταία ημερομηνία με τη διόρθωση από το αρμόδιο δικαστήριο μόνο όμως για τους συμβούλους που αφορούσε η τροποποίηση) αντικαθίσταται από τη φράση «έως την ημέρα της εγκατάστασης των δημοτικών αρχών» και η παρ. 2 του άρθρου 11 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Αν οφειλέτης του οικείου δήμου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 εκλεγεί δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας, οφείλει να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του, εφόσον αυτή υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ, έως την ημέρα της εγκατάστασης των δημοτικών αρχών. Αν η οφειλή δεν εξοφληθεί ή δεν ρυθμιστεί εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, ο δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα. Η οικεία οικονομική υπηρεσία, κατόπιν αυτεπαγγέλτου ελέγχου όλων των ανακηρυχθέντων, οφείλει αμελλητί να ενημερώσει τον Επόπτη Ο.Τ.Α. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Επόπτη Ο.Τ.Α., εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της μη εξόφλησης ή μη ρύθμισης της οφειλής από την οικονομική υπηρεσία.».

Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου προβλέπεται «ως μηδέποτε εκδοθείσες» οι διαπιστωτικές πράξεις της Αποκεντρωμένης:

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από τη δημοσίευση του ν. 4804/2021. Διαπιστωτικές πράξεις που έχουν εκδοθεί δυνάμει του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4804/2021 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρούνται ως μηδέποτε εκδοθείσες.

Πρέπει να επισημάνουμε τέλος ότι οι συγκεκριμένες διαπιστωτικές πράξεις είχαν ξεκινήσει να στέλνονται στους δήμους από τα μέσα της εβδομάδας, ωστόσο όσο κι αν ψάξαμε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δεν αναρτήθηκε καμία!

Όπως μάθαμε από έγκυρες πηγές, το ΥΠΕΣ επικαλούμενο προσωπικά δεδομένα ζήτησε τη μη ανάρτηση των πράξεων, κάτι που ξεπερνά κατά πολύ την κοινή λογική και βέβαια τη διαφάνεια!

Πραγματικά δεν ξέρουμε τι σκεφτόντουσαν. Αν ερχόταν η ώρα να παρουσιάσουμε τα νέα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, πως θα δικαιολογούσαμε άραγε την απουσία τους; Ας προβληματιστούν οι «φωστήρες» και ας δουν επιτέλους τους νόμους όχι ως τακτοποίηση και διευκολύνσεις ημετέρων, αλλά ως εργαλεία που θα διαφυλάττουν τη νομιμότητα υπηρετώντας πρωτίστως το Σύνταγμά μας…

https://www.lamiareport.gr/