Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την24η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου(Γρ. Νικολαΐδη 2, ισόγειο), με θέματα τα εξής:

1.    Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου (Β’ εξάμηνο 2023).


Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την 24η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου(Γρ. Νικολαΐδη 2, ισόγειο), με θέματα τα εξής:

1.    Εκλογή  εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας.

2.    Ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.

3.    Ορισμός μελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

4.    Ορισμός μελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

5.    Ορισμός μελών για τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

6.    Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργία Λαϊκών Αγορών Δ. Αμυνταίου.

7.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2024, σύμφωνα με την αριθ. /2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

8.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης, σύμφωνα με την αριθ. /2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

9.    Έγκριση της υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ' Τριμήνου οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την αριθ. /2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση υλοτομίας των συστάδων 8δ του διαστήματος  Νυμφαίου και 2γ του δασοκτήματος Ασπρογείων.

11. Ορισμόςυπευθύνων λογαριασμών στην τράπεζα Πειραιώς.

12.  Ορισμόςεκπροσώπωνλογαριασμού ταμιακών διαθεσίμων στην Τράπεζα       

  της Ελλάδας.

13.  Ορισμόςεκπροσώπωνλογαριασμού διαχείρισης λογαριασμών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

14. Ορισμός εκπροσώπων για την  διαδικτυακή εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδα ΔΙΑΣ Portal.

15. Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ. Αμυνταίου, για το έτος 2023.

16. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αριθ. /2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

17. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αριθ. /2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

18. Ορισμός επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Βελτίωση οδικής Κατάστασης Δημοτικών οδών».