18η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την 27η Μαΐου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Γρ. Νικολαΐδη 2, ισόγειο), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Αποδοχή παραίτησης- αναπλήρωση μέλους και τροποποίηση της απόφασης 3/2024 του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΤΕΠΑ.

2. Αποδοχή παραίτησης- αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονομετοχικής Α.Ε. Ξινού Νερού Δήμου Αμυνταίου.

3. Σύσταση επιτροπής αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αμυνταίου.

4. Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

5. Λήψη απόφασης για την έκδοση πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής του ακινήτου της Νίκειου Σχολής, της Δημοτικής Κοινότητας Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου, από την Κτηματική Υπηρεσία Φλώρινας.

6. Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ 2, και του Ειδικού Σχεδίου Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης Πολιτών του Δήμου Αμυνταίου.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2024, σύμφωνα με την αριθ. 203/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με την αριθ. 185/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με την αριθ. 204/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Πετρών του Δήμου Αμυνταίου για πολυετή καλλιέργεια.

ΠΡΟΣ:

1. Δήμαρχο Αμυνταίου

2. Δημοτικούς Συμβούλους Δ. Αμυνταίου 3. Προέδρους Κοινοτήτων Δ. Αμυνταίου

   

11. Ανάκληση της αριθ. 139/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με κατ’ αρχήν απόφαση καθορισμού χρήσης γης και εκμίσθωση αυτής στην Δ.Κ. Νυμφαίου.

12. Έγκριση Β ́ Κατανομής 2023, ποσού 80.110,00 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης.

13.Έγκριση διέλευσης αγωγού γεωθερμικού ρευστού και καλωδίου ρευματοδότησης γεώτρησης στα πλαίσια ερευνητικού έργου.

14. Γνωμοδότηση για τον καθορισμό της Ο.Γ. επί της οδού Κορυτσάς στην πόλη του Αμυνταίου.

15. Έγκριση ή μη της αριθ. 175/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με κοπή δέντρων εντός της πόλης του Αμυνταίου.

16. Έγκριση ή μη της αριθ. 196/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με έγκριση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ σε δημοτική οδό.

17. Εγγραφές νηπίων παιδικών σταθμών.

18. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αριθ. 193/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

19. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αριθ. 210/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

20. Παραχώρηση Αθλητικού Δημοτικού γηπέδου στον αθλητικό σύλλογο «Μέγας Αλέξανδρος» Αετού.

21. Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων, σύμφωνα με το αρ. 58 παρ.vi του ν. 4795/2021 ως ισχύει.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ιορδάνης Ζ. Μπάντης