Η Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023 ήταν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των

προφορών για το έργο «Υποδομές Οδοποιίας για τη Στήριξη της Επιχειρηματικότητας

στην Π.Ε. Φλώρινας (Δήμος Αμυνταίου)», με προϋπολογισμό 535.000,00 ευρώ.

Στον ανοιχτό διαγωνισμό υποβλήθηκαν προσφορές οι οποίες αποσφραγίστηκαν την

Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023, και ο διαγωνισμός βρίσκεται σε διαδικασία

αξιολόγησης, σύνταξης του 1ου πρακτικού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου.

Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε δέκα (10) οδούς με οδοστρωσία και

ασφαλτόστρωση σε επιλεγμένα σημεία, της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου και

των Τοπικών Κοινοτήτων Φιλώτα, Ξινού Νερού, Λεβαίας, Σκλήθρου, Αγίου

Παντελεήμονα και Αγραπιδιάς, συνολικού μήκους περίπου 6.700 μέτρων, καθώς και

σε τρείς (3) οδούς με οδοστρωσία χωρίς ασφαλτόστρωση στις Τοπικές Κοινότητες

Λεβαίας, Πετρών και Φαραγγίου συνολικού μήκους περίπου 2.900 μέτρων.

Το έργο θα δημιουργήσει ασφαλείς οδικές υποδομές σε επιχειρήσεις του Δήμου

Αμυνταίου με σκοπό την αναβάθμιση της πρόσβασης στις εκμεταλλεύσεις αγροτών,

κτηνοτρόφων και επιχειρήσεων, την απρόσκοπτη διακίνηση των παραγόμενων

προϊόντων και τη μείωση του κόστους παραγωγής.