19η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) και της παρ.1 του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την23η Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου(Γρ. Νικολαΐδη 2, ισόγειο), με θέματα τα εξής:

1.    Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2023.

2.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθ. 141/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

3.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

4.    Έγκριση της υλοποίησης του προϋπολογισμού Β' Τριμήνου οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την αριθ. 142/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

5.    Αναπροσαρμογή ή μη τελών Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2024, σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

6.    Αναπροσαρμογή ή μη τελών Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης για το έτος 2024,σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

7.    Λήψη απόφασης για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη Φορέα Διαχείρισης του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση εδαφών και πλήρωση ορυγμάτων για καλλιεργητική χρήση σε παλαιό εγκαταλελειμμένο λιγνιτωρυχείο στην Κ. Βεγόρας του Δήμου Αμυνταίου», μεταξύ αγροτικών συνεταιρισμών του Δήμου Αμυνταίου.

8.    Κανονισμός για την οργάνωση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης Δήμου Αμυνταίου.

9.    Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κατά τη διάρκεια της Εμποροπανήγυρης Αμυνταίου, για το έτος 2024 και εφεξής, σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

10.  Έγκριση καθορισμού χώρων και όρων διενέργειας της εμποροπανήγυρης του Δήμου Αμυνταίουγια το έτος  2023, και σύσταση επιτροπής ελέγχου.

11.  Καθορισμός όρων για την απευθείας εκμίσθωση του δημοτικού ακίνητου στην θέση «ΠΕΥΚΑΚΙΑ» της Δ.Κ .Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου.

12.  Έγκριση του 2ου – Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού μελέτης 399.900,00€.

13.  Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (4ου ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Άρση επικινδυνότητας και κατεδάφιση ετοιμόρροπων κτηρίων», προϋπολογισμού μελέτης 52.080,00€.

14.  Έγκριση του 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου με τίτλο«Επισκευές - Συντηρήσεις δικτύων αποχέτευσης και αποχέτευσης ομβρίων Δ.Ε. Αμυνταίου», προϋπολογισμού 37.000,00€.

15.  Έγκριση του 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου με τίτλο«Επισκευές - Συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ομβρίων Δ.Ε. Αετού», προϋπολογισμού 15.000,00€.

16.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αγροτική οδοποιία Κοινότητας Βαρικού»  προϋπολογισμού μελέτης 69.697,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

17.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Επισκευές-Συντηρήσεις –Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών  οδών & Πεζοδρομίων Δ.Ε. Αετού»  προϋπολογισμού μελέτης 74.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

18.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη του Δήμου Αμυνταίου»  προϋπολογισμού μελέτης 421.600,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

19.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης Κοινότητας Λεχόβου»  προϋπολογισμού μελέτης 65.250,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

20.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αναπλάσεις οικισμών - βελτιώσεις οδοποιίας Δήμου Αμυνταίου»  προϋπολογισμού μελέτης 1.513.780,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

21.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου με τίτλο: «Υποδομές Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 2.510.000,00€, περί χορήγησης  παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

22.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών (συνέχιση εργασιών για διάστημα επιπλέον της συμβατικής προθεσμίας, άρθρο 147, παρ. 4 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει, οριακή προθεσμία) του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης», προϋπολογισμού μελέτης 370.967,74€.

23.  Έγκριση της αριθ. 30/2023 απόφασης της ΔΗΚΕΑ περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

24.  Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους

25.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση υλοτομίας από την συστάδα 9Δ του δασοκτήματος  Νυμφαίου.

26.  Ανάκληση της 106/2022 απόφασης απευθείας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στον  Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Αιγοπροβατοκτηνοτροφίας Περιοχής Αμυνταίου στον Συνοικισμό Σωτήρα.

27.  Αποδοχή αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος στο κτηματολογικό γραφείο Αμυνταίου, για ακίνητο ιδιοκτησίας Ιωάννη Ρακόπουλου.

28.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χρονικής διάρκειας αιτήματος δωρεάν παραχώρησης δύο αποθηκών ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Τροφίμων στο Αμύνταιο.

29.  Παραλαβή και έγκριση 2ου, 3ου και 4ου παραδοτέου μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη σχεδίου ασφάλειας νερού (Σ.Α.Ν.) Δήμου Αμυνταίου».

30.  Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Αμυνταίου για το έργο "Συντήρηση - Ασφαλτόστρωση οδών στην Τ.Κ. Λεχόβου".

31.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου με τίτλο «Εσωτερικό Δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης».

32.  Έγκριση ή μη της απόφασης ΕΠΖ σχετικά με την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Κοινότητας Κέλλης Δήμου Αμυνταίου.

33.  Έγκριση ή μη της αριθ. 41/2023 απόφασης ΕΠΖ σχετικά με χορήγηση ετήσιας άδειας εκσκαφής οδών στην ΟΤΕ Α.Ε. για αντιμετώπιση βλαβών των δικτύων της.

34.  Έγκριση ή μη της απόφασης ΕΠΖ σχετικά χαρακτηρισμό οδού ήπιας κυκλοφορίας στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου "Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αμυνταίου".

35.  Έγκριση ή μη της απόφασης ΕΠΖ σχετικά με χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου εισόδου – εξόδου αγροτεμαχίου αναδασμού αγροκτήματος Βεγόρας Δ. Αμυνταίου, επί αιτήσεως της εταιρείας ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ Α.Ε..

36.  Ετήσιος προγραμματισμός  ανθρώπινου  δυναμικού δημόσιας διοίκησης έτους 2024.

37.  Έγκριση αποζημίωσης συνταξιούχου υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με βάση το άρθρο 204 του ν.3584/2007.

38.  Λήψη νέας συγκεντρωτικής απόφασης σχετικά με τη δωρεά αγροτεμαχίου στην Ενορία Αγίου Γεωργίου Πεδινού Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς.

39.  Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων, σύμφωνα με το αρ. 58 παρ.vi του ν. 4795/2021.

40.  Κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου δημότη.

41.  Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Ανάπλαση παραλιακής Δημοτικής οδού Αγίου Παντελεήμονα».

42.  Ορισμός επιτροπών Παραλαβής Αφανών Εργασιών, ποιότητας υλικών, φυσικού εδάφους και χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο «Κατασκευή οδοφωτισμού επί της οδού 28ου Συντάγματος Πεζικού Αμυνταίου».

43.  Ορισμός επιτροπών Παραλαβής Αφανών Εργασιών, ποιότητας υλικών, φυσικού εδάφους και χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο «Αποκατάσταση οδού Νυμφαίου - Υδρούσας».

44.  Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 139/2023 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου.

45.  Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 148/2023 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου.

46.  Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 149/2023 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου.

47.  Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου, για παράσταση στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης.

48.  Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου, για παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

49.  Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου,για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

50.  Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου,για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης.

51.  Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την αριθ. 149/203 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου,για κατάθεση υπομνήματος στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Φλώρινας.

52.  Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με την απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου,για κατάθεση υπομνήματος στο Μονομελές Πρωτοδικείο Φλώρινας.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

Ιορδάνης Ζ. Μπάντης

 

Σημειώσεις:

1. Μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά καλώντας στα τηλέφωνα 2386350109 και 2386350116 ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στις διευθύνσεις impantis@yahoo.gr και theodoridisav@amyntaio.gr.

2. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου θα μεταδοθεί ζωντανά από την  ιστοσελίδα και το κανάλι του Δήμου Αμυνταίου στο You Tube.