11η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136) και της παρ.1 του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την 29η Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Γρ. Νικολαΐδη 2, ισόγειο), με θέματα τα εξής:


1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.


2. Κανονισμός Λειτουργίας των ΚΑΠΗ.


3. Έγκριση ίδρυσης Γραφείου Εθελοντισμού και Δικτύου Εθελοντών Δήμου Αμυνταίου.


4. Αίτημα λήψης απόφασης για αποκλεισμό της Δημοτικής Οδού Αγίου Παντελεήμονα – Άρνισσας και απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων σε αυτήν.


5. Έκθεση καταγραφής και απογραφής περιουσιακών στοιχείων ΔΗΚΕΑ.


6. Έκθεση καταγραφής και απογραφής περιουσιακών στοιχείων Ν.Π.Δ.Δ.


7. Εγγραφές νηπίων.


8. Ανάκληση των αρ. 150/2022 και 170/2022 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση εκ νέου ανταλλαγής εκτάσεων στο αγρόκτημα Αγ. Παντελεήμονα. Ορισμός επιτροπής εκτίμησης καταμέτρησης.


9. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, σχετικά με παροχή γνωμοδότησης επί των αριθ. πρωτ. 2029/6-2-2024 και 2735/21-2-2024 αιτήσεων.


10. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, σχετικά με παροχή γνωμοδότησης επί της αριθ. πρωτ. 3831/12-03-2024 αίτησης.


11. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, σχετικά με παροχή γνωμοδότησης επί της αριθ. πρωτ. 4307/22-03-2024 αίτησης.


12. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με τη διόρθωση – συμπλήρωση του τίτλου κυριότητας του ακινήτου, ιδιοκτησίας Δήμου Αμυνταίου, με ΚΑΕΚ 470111501001.


13. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αριθ. 108/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.


14. Παραχώρηση Αθλητικού Δημοτικού γηπέδου στον αθλητικό ποδοσφαιρικό σύλλογο «Μέγας Αλέξανδρος» Πελαργού. 


15. Έγκριση επιχορήγησης συλλόγου, σύμφωνα με το αρ. 58 παρ.vi του ν. 4795/2021 ως ισχύει.


Ο Πρόεδρος Δ.Σ.


Ιορδάνης Ζ. Μπάντης


Σημειώσεις: 


1. Μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά καλώντας στα τηλέφωνα 2386350109 και 2386350116 ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στις διευθύνσεις impantis@yahoo.gr και theodoridisav@amyntaio.gr. 


2. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου θα μεταδοθεί ζωντανά από την  ιστοσελίδα και το κανάλι του Δήμου Αμυνταίου στο You Tube.